Банер за мобилна версия за апликация

Електротравма

Преминаването на електрически ток през тялото на човек води до тежки изгаряния или често пъти и до смърт. Жертви на електротравмите стават хората в домашни условия, на работното място или в природата от природното електричество под формата на мълнии, или при допир с някои животни, например морските скатове.

Електротравмата може да бъде следствие и на електричеството, широко използвано в медицината за целите на електрокоагуалцията, електроножа, дефибрилацията, като пострадали могат да бъдат както пациентите така и медицинския персонал.

Индустриалното електричество по електропроводите или железопътната мрежа води също до тежки животозастрашаващи електротравми.

Преминаването на електрически ток през човешкото тяло води до изгаряния на кожата, при входа и изхода по пътя на тока през тялото, както и до вътрешни изгаряния, които остават невидими на пръв поглед, но трябва винаги да бъдат търсени, диагностицирани и лекувани. Типична увреда на електротравмата е рабдомиолизата - разпад на мускулните клетки по пътя на електичеството, което води до специфични усложнения след себе си.

Често последствие на електротравмата са ритъмните нарушения на сърцето, които могат да доведат до смърт. Характерно е, че появата на ритъмните нарушения не е в момента на преминаването на електрическия ток, а може да настъпи и след период от няколко часа.

Електричеството причинява и тетания, контракции на мускулните влакна. По този механизъм се засягат и дихателните мускули, включително диафрагмата, която е основен дихателен мускул. Тетанията на диафрагмата води до неефктивно дишане и до асфиксия (задушаване).

Контракцията на мускулните влакна може да причини стягане на ръката и невъзможност на пострадалия да пусне кабела, източник на електричество и да прекъсне веригата. Поради това е желателно докосването на кабели, евентуални проводници на електричество да става с обратната страна на ръката. Често последствие на електротравмите са и вторични травми, като открити рани, фрактури, луксации, торзии, резултат от падане и други неволеви движения.

Уврежданията, вследствие на електротравма, се определят от характеристиките на електрическия ток и физическите характеристики на човешкото тяло. Особености на тока са вида ток - прав или променлив, напрежението - ниско напрежение до 1000 V, такова е електричеството за домашни цели, нормално 220 V променлив ток, което е достатъчно опасно, за да доведе до смърт, или високо напрежение над 1000 V, какъвто ток тече за индустриални цели по мрежата за електроснабдяване, за железопътната мрежа като жертви най-често са работници от компаниите за електроразпределение или при случаите на кражба на кабели.

Определящо значение за тежестта на травмата имат и честотота на електрическия ток, интензитета и продължителността на въздействие.

Електротравмата от мълния е с продължителност милисекунди, но силата е много висока - между 10 000 и 25 000 ампера с напрежение между 10 и 100 милиона V. Пътят на мълнията предизвиква затопляне на въздуха до 30 000ºС за микросекунда и предизвиква експлозия. Съпротивлението на човешкото тяло се определя от големината на контактната повърхност, силата на натиск при контакта, дебелината на кожата, наличието на допълнителна влажност и потене на кожата, температура на кожата, теглото и ръста на пострадалия и др.

За променлив ток с честота 50-60 Hz прагът на усещане на кожата, при което има усет за съвсем леко пощипване е сила на тока 0,5-1 mА. При 8 mА вече се предизвиква шок от контакта с електрическия ток и остра реакция на отдръпване, а при 10 mА има силна мускулна контракция. При 20-30 mA настъпва тетания на диафрагмата и парализа на дишането. При 40 mA започват ритъмните нарушения на сърцето само след 3 сек. въздействие на ток, а при 75 mА след 1 сек. камерните фибрилации са необратими. Камерните фибрилации са основната причина за смърт, след което по честота се подрежда и асфиксията и асистолията (спиране на сърдечната дейност).

За индустриални цели, промишленост и други честотата на използвания ток е много по-голяма, над 100 Hz. При нарастване честотата на тока съпротивлението на кожата намалява обратнопропорционално. Установено е, че при 500 Hz съпротивлението е пренебрежимо ниско, около една десета от това при 50 Hz. Докато при ниската честота има измерени експериментално прагове на ефектите върху тялото, то при високите честоти над 1000 Hz няма установени точни цифри, но практиката показва, че уврежданията са много по-сериозни.

Разликите във въздействието на правия ток спрямо променливия е по-високата възбуда на мускулните влакна, два до три пъти повече при прав ток. Най-опасно при инцидент с прав ток са моментите на включване и изключване от веригата. При ниска сила на прав ток при преминаването на тока се предизвиква усещане за затопляне по пътя на веригата. Ток със сила над 300 mA при напречно преминаване през тялото за няколко минути може да предизвика обратими сърдечни аритмии, изгаряния, световъртеж и често пъти загуба на съзнание. За прав ток праг на усещане на въздействието се счита 2 mA, а ритъмните нарушения настъпват при над 130 mA.

 

Първа помощ

Оказването на първа помощ при електротравма изисква внимание, за да се избегне усложняването на ситуацията и включването във веригата и на оказващия помощ. Винаги първо се изключва електрическата верига и след това се докосва пострадалия. Въпреки първоначалното впечатление за липса на увреждания е възможно възникването на такива след светъл период от няколко часа.

След преминаване на електрически ток през тялото е необходим преглед на пострадалия, с който се търсят белези на тежест на травмата и ритъмни нарушения на сърцето. При наличие на миокардна недостатъчност е препоръчително 24 часово наблюдение в болница. Допълнителни лабораторни изследвания оценяват последствията от мускулния разпад и възможността за развитие на усложнения. При по-тежките травми със загуба на съзнание, тежки ритъмни нарушения, метаболитни промени след мускулния разпад, тежки външни и вътрешни изгаряния, се налага лечение в специализирани клиники. В България клиниките по изгаряния лекуват електротравмите, осигуряват интензивно лечение и хирургия, в случаите когато това е необходимо.